Os ydych yn cael trafferth yn talu ar ffôn symudol neu dabled, ceisiwch ar gliniadir yn lle.

Swydd Cymorth Gweinyddol - Ysgol y Berllan Deg

Jan 26, 2024

Mae llywodraethwyr Ysgol Y Berllan Deg yn awyddus i benodi Swyddog Gweinyddol brwdfrydig ac ymroddedig i weithio yn swyddfa’r ysgol fel aelod allweddol o dîm arbennig yr ysgol lwyddiannus hon.

The governors of Ysgol Y Berllan Deg are eager to appoint an enthusiastic and committed Admin Support Officer  to work in the school office as  a key member of this successful school’s dedicated team of staff. 

Swyddog Cymorth Gweinyddol

Dyddiad dechrau: cyn gynted â phosibl

Graddfa 3 PCG 3-6 (£22,737 – 23,893)pro rata

15 awr yr wythnos (gellir bod yn hyblyg o ran pa oriau a weithir)

Cytundeb parhaol

 
Receptionist / Admin Support Officer

Start date: as soon as possible

Grade 3 SCP 3 -6 (£22,737 – 23,893)pro rata

15 hours per week (can be flexible with contracted hours)

Permanent contract

 

 Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â’r Pennaeth, Ms Mari Phillips, ar y rhif ffôn uchod neu ar yr ebost PhillipsM2@hwbcymru.net 

Dylid dychwelyd ffurflenni cais at PhillipsM2@hwbcymru.net erbyn hanner dydd, dydd Gwener 02/02/24

 

To discuss the role please contact the Headteacher, Ms Mari Phillips on the telephone number above or by email – PhillipsM2@hwbcymru.net

 Application forms are to be returned to PhillipsM2@hwbcymru.net by midday Friday 02/02/24