Swydd : Athro/Athrawes Ysgol Plaswmawr

Graddfa Cyflog Athrawon

Mae’r ysgol yn awyddus i benodi Athro / Athrawes Cynradd sydd â diddordeb mewn trosglwyddo i’r sector uwchradd fel rhan o gynllun pontio Llywodraeth Cymru. Bwriad y cynllun yw cynyddu nifer yr athrawon cyfrwng Cymraeg o fewn y sector uwchradd. Fel rhan o’r cynllun byddwch yn ymuno â thîm addysgu Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr am flwyddyn gan dderbyn cefnogaeth wrth addysgu o fewn y sector uwchradd. Gwahoddwn geisiadau gan athrawon brwdfrydig a blaengar o’r sector cynradd sydd â diddordeb mewn ehangu eu profiadau mewn ysgol uwchradd. Yn ogystal, croesewir ceisiadau gan athrawon cynradd ac uwchradd sydd am ddychwelyd i ddysgu yng Nghymru neu athrawon sydd am ddychwelyd i’r proffesiwn.

Dyma gyfle i ymuno ag ysgol lwyddiannus yng nghanol dinas sydd yn tyfu’n gyflym ac sydd yn cynnig amrywiaeth eang o brofiadau academaidd ac allgyrsiol i’w disgyblion o fewn hinsawdd gynhwysol a gofalgar.

Mae’r cynllun peilot yn cynnig blwyddyn o gyflogaeth yn Ysgol Plasmawr i arsylwi ac addysgu o fewn pwnc neu bynciau arbenigol. Mewn cydweithrediad â Phrifysgol Met Caerdydd byddwch yn derbyn cefnogaeth i drosglwyddo’n llwyddiannus i addysgu yn y sector uwchradd. Bydd ffocws penodol ar yr agweddau canlynol:

  • Cynllunio gwersi
  • Asesu, marcio ac adborth
  • Rheolaeth ddosbarth
  • Datblygu dycnwch
  • Sgiliau ieithyddol (yn ddibynnol ar anghenion yr unigolyn).

Bydd gennych Gefnogwr Proffesiynol o fewn yr ysgol a fydd yn cynnal deialog broffesiynol rheolaidd er mwyn eich cefnogi. Bydd eich amserlen yn cynnig cyfnodau estynedig i gynllunio, ymchwilio ac arsylwi yn ogystal ag amserlen ddysgu.

Edrychwn am unigolion brwdfrydig sydd â gweledigaeth gadarn dros ddatblygu disgyblion yn ddysgwyr annibynnol, hyderus a llwyddiannus. Mae’r cyfle hwn yn agored i geisiadau llawn amser neu ran amser.

Mae’r cynllun hwn wedi’i gefnogi gan Lywodraeth Cymru ac ar gael i ymgeiswyr ar draws Cymru yn yr ysgolion canlynol: Bro Myrddin, Dyffryn Conwy, Glantaf, Maes y Gwendraeth, Plasmawr a Tryfan. Gellir ystyried ceisiadau i ymgymryd â’r cynllun mewn ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg eraill.

Mae mwy o fanylion am y cyfle hwn ar https://hwb.gov.wales/datblygiad-proffesiynol/cynllun-pontio-cynradd-i-uwchradd-cyfrwng-cymraeg/

neu os hoffech drefnu ymweliad â’r ysgol neu sgwrs anffurfiol cysylltwch â’r Pennaeth Mr John Hayes ar 029 20 405 499 neu drwy anfon e-bost i post@ysgolplasmawr.cymru

Dyddiad cau, dydd Sul, 7 Mawrth 2021.

Bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal yn yr ysgolion partner rhwng 15-29 Mawrth 2021