Swydd: Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf

Swydd: Athro / Athrawes

Graddfa Cyflog Athrawon

 

Mae’r ysgol yn awyddus i benodi Athro / Athrawes Cynradd sydd â diddordeb mewn trosglwyddo i’r sector uwchradd fel rhan o gynllun pontio Llywodraeth Cymru. Bwriad y cynllun yw cynyddu nifer yr athrawon cyfrwng Cymraeg o fewn y sector uwchradd. Fel rhan o’r cynllun byddwch yn ymuno â thîm addysgu Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf am flwyddyn gan dderbyn cefnogaeth wrth addysgu o fewn y sector uwchradd. Gwahoddwn geisiadau gan athrawon brwdfrydig a blaengar o’r sector cynradd sydd â diddordeb mewn ehangu eu profiadau mewn ysgol gyfun cyfrwng Gymraeg . Yn ogystal, croesewir ceisiadau gan athrawon cynradd ac uwchradd sydd am ddychwelyd i ddysgu yng Nghymru neu athrawon sydd am ddychwelyd i’r proffesiwn.

Mae’r cynllun peilot yn cynnig blwyddyn o gyflogaeth yn Ysgol Glantaf i arsylwi ac addysgu o fewn pwnc neu bynciau arbenigol. Mewn cydweithrediad â Phrifysgol Met Caerdydd byddwch yn derbyn cefnogaeth i drosglwyddo’n llwyddiannus i addysgu yn y sector uwchradd.

Mae mwy o fanylion am y cyfle hwn ar https://hwb.gov.wales/datblygiad-proffesiynol/cynllun-pontio-cynradd-i-uwchradd-cyfrwng-cymraeg/ neu os hoffech drefnu ymweliad â’r ysgol neu sgwrs anffurfiol cysylltwch â’r Pennaeth, Mr Matthew Evans yn yr ysgol neu ar ebost Evansm863@hwbcymru.net