Swydd Ysgol Plasmawr

Cynorthwy-ydd Addysgu

Cyflog Graddfa 3 SCP 3-6 (£18,562- £19, 698 pro rata) yn ddibynnol a’r gadarnhad o gyflogau ar gyfer 2021-22

Mae Ysgol Plasmawr yn awyddus i benodi  Cynorthwy-ydd  Addysgu brwdfrydig ac egnïol i ymuno â’r Tîm Cynnal Dysgu. Rydym yn ysgol gyfun 11-18 oed sydd â gweledigaeth glir am gynhwysiant er mwyn galluogi pob disgybl i lwyddo. Cefnogir ystod eang o anghenion dysgu yn y brif ffrwd, yn ogystal ag anghenion emosiynol, ymddygiadol a chymdeithasol ac awtistiaeth. Mae’r ysgol yn gwbl ymroddedig i gefnogi pobl ifanc i aros yn yr ysgol ac i gyflawni eu potensial mewn addysg.

 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â thîm profiadol o staff ymroddgar a brwdfrydig dan arweiniad y Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol.

 

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus rinweddau hanfodol i’r swydd, gan gynnwys dycnwch, amynedd, blaengaredd, creadigrwydd meddwl, hiwmor a’r gallu i weithio’n dda fel aelod o dîm. Disgwylir i ddeiliad y swydd hon i gefnogi disgyblion o fewn dosbarthiadau’r brif ffrwd a hefyd i weithio’n achlysurol yn yr Ardal Cynnal Dysgu gyda disgyblion sydd ag anawsterau amrywiol, gan gynnwys rhai mwy heriol eu hymddygiad sydd angen mewnbwn 1:1 neu mewn grŵp bach.

 

Mae hon yn swydd a fydd yn cynnig boddhad proffesiynol uchel ac yn rhoi profiad defnyddiol i unigolyn sydd eisiau datblygu gyrfa o fewn y gweithlu addysg. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus lefel uchel o gefnogaeth cydweithwyr o fewn y Tîm Cynnal Dysgu, a phob cyfle i ddilyn trywydd diddordeb penodol o fewn y swydd.

 

Am wybodaeth bellach am y swydd hon dylid cysylltu gyda Mr Trystan Williams 029 20 573938.

Dylid anfon ffurflen gais a llythyr sy’n amlinellu eich profiadau blaenorol a’ch cymwysterau ar gyfer y swydd at y Pennaeth Mr John Hayes erbyn Dydd Gwener 25 Mehefin 2021 @ 13:00.

Mae ffurflen gais a swydd ddisgrifiad ar gael drwy ddilyn y linc yma http://www.ysgolplasmawr.cymru/index.php/cy/swyddi