If you are experiencing problems paying with a mobile device, please try from a laptop or PC.

Ffônlyfr is a directory of people offering services through the medium of Welsh in Cardiff, e.g – plumbers, gardeners, solicitors, babysitters, personal trainers, entertainers, tutors, etc.

 • Art & Design(9)
 • Catering(2)
 • Choirs(8)
 • Childcare(3)
 • Finance(11)
 • General(21)
 • Health & Beauty(9)
 • Home(23)
 • Information Technology(6)
 • Law(10)
 • Playgroups(14)
 • Public Services(4)
 • Religion(10)
 • Secondary Schools(19)
 • Societies(18)
 • Sports(8)
 • Translation(7)
 • Tutor(18)
 • Wedding(7)
 • Welsh Organizations(5)
 • Learning Welsh(8)
 • Phone Lines Welsh(48)
 • Entertainment(13)
Acapela Studio

Acapela Studios is a unique music venue and recording studio based in Pentyrch.

Adfer Cymru

Cwmni sy’n arbenigo mewn gwaith adfer, adnewyddu a phob agwedd o waith adeiladu yn Ne Cymru. Gwasanaeth cyfeillgar, dibynadwy a phroffesiynol.

Adran Gwaith a Phensiynau

Adran Gwaith a Phensiynau

Adran Iau Clwb Rygbi Cymru Caerdydd

Family centred rugby club for Welsh-speakers in Cardiff.

Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd

Cyfarfod bob yn ail Dydd Mercher am 11am yng Nghapel Bethel, Maes y Deri, Rhiwbeina

Almair Cyf

Hyfforddiant Iechyd a Diogelwch

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Amgueddfa Werin Cymru

Ann Davies - Tutor

Arolwg Ordnans

Asiantaeth Cynnal Plant

Asiantaeth Safonau Bwyd

Athrofa Chwaraeon Cymru

Barclays (Personal Customers)

Bechgyn Bro Taf

Young, male voice choir who practise on Tuesday evenings in Canton.

Bethel Rhiwbeina

Bethlehen, Gwaelod y Garth

Blodau Tlws

Siop flodau dwyieithog ar-lein yn yr Eglwys Newydd. Cynllunudd blodau cyfoes sy’n ymfalchio drwy weithio gyda blodau tymhorol, hardd gan greu blodau ar gyfer pob achlysur yng Nghaerdydd a’r ardal.

Blodau Tlws Florist

Siop flodau dwyieithog ar-lein yn yr Eglwys Newydd. Cynllunudd blodau cyfoes sy’n ymfalchio drwy weithio gyda blodau tymhorol, hardd gan greu blodau ar gyfer pob achlysur yng Nghaerdydd a’r ardal.

Bodia

Adweitheg Glinigol (Clinical Reflexology) Ymlaciwch yn llwyr gyda thriniaeth adweitheg sy’n unigryw i chi, gan ddefnyddio technegau arbennig er mwyn hwyluso’r corff i iachau ar lefel gorfforol, feddyliol ac emosiynol.

Bore Coffi i Ddysgwyr

Coffee morning in Cardiff Castle cafe on Tuesdays at 10.30am. Please phone to check as the plan sometimes changes.

Brerwin Dolphin

Rydym yn darparu cyngor ar reoli cyfoeth a chynllunio ariannol i gleientiaid preifat; rheoli cronfeydd elusennol a sefydliadol; rheoli cronfeydd dewisol ar gyfer gymuned o gynghorwyr ariannol yng Nghymru

Bwyta Ein Gerddi

Gwasanaeth garddio, yn enwedig plannu a gofal am blanhigion bwytadwy, Cynnal a chade, tocio ayyb.

C L Thomas

Gwaith saer , gegin, lloriau a pob math o jobs i ‘handyman’.

Caban

Siop lyfrau, cardiau, Cdau, DVDau a nwyddau Cymraeg

Caerau a Trelai

Caib a Rhaw

Caib a Rhaw Construction Gwasanaethau Adeiladau ac Adnewyddu

Calon Lan PT

Cardiff based personal training, boot camp and sports massage company.

Camera Sioned / Ffotograffiaeth

Ffotograffydd proffesiynol

Canolfan Byd Gwaith

Canolfan Gelfyddydol Chapter

Arts centre featuring films, live performances and cafe/bar.

Canolfannau Pel Droed Gol

Canolfan Pel-Droed 5 bob ochr

Canolfannau Pel-Droed Gol

Cyrsiau Pel-droed a phartion i blant – ystafell a bar i’w llogi

Cant a Mil Vintage

Siop a gwefan yn gwerthu llyfrau a chardiau Cymraeg ynghyd ag anrhegion a thrysorau o Gymru.

Cantorion Ardwyn Caerdydd

Cardiff Ardwyn Singers is one of South Wales’s leading mixed choirs enjoying a reputation for its varied repertoire and particular affinity with contemporary Welsh music. Rehearsals on Sunday evenings in Grangetown.

Capel y Crwys, Y Rhath

Capel y Rhath

Cell Caerdydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Yn cyfarfod am 6.30yh y dydd Mercher cyntaf o bob mis.

Cerddoriaeth Draddodiadol

Sesiwn Caerdydd: bob nos Lun am 8.30. Dewch i ddysgu a chwarae alawon neu wrando, Cayo Arms, Cathedral Road, Caerdydd CF11 9LL.

Ceubalfa, Gabalfa

Chris Leach & Associates LTD

Ymgynghorwr Ariannol Annibynnol yn darparu cyngor ar reoli fuddsoddiadau a chynilion, pensiynau a chynllunio ymddeoliad, cynllunio treth a threth etifeddiant.

Clonc

Various chat sessions for learners, usually held in cafes in the city centre and Whitchurch.

Clonc yn y Bae

Chat sessions for learners in Cardiff Bay on Tuesday afternoons at 2.00.

Clonc yn y Cwtsh

Chat in Chapter on Monday evenings from 7.00pm.

Clwb Cymric

Clwb Pel-Droed Cymru Cymraeg Caerdydd a sefydlwyd yn 1969. Rhedeg dau dim hyn a thim ieuenctid (dan 18). Croeso i bawb

Clwb Gwawr Caerdydd

Clwb Cymdeithasol i ferched Caerdydd

Clwb Hoci Cymric

Clwb hoci i ferched sy’n cwrdd yn hamddenol bob nos Lun 7-8pm yng Nghanolfan Hamdden y Tyllgoed. Croeso i unrhywun o 16+ boed yn hyderus yn chwarae hoci neu heb chwarae ers blynyddoedd.

Clwb y Dwrlyn

Cymdeithas Gymraeg ardal Creigiau, Pentyrch, Gwaelod y Garth a’r Cylch

Cofrestrfa Tir

Comisiwn Etholiadol

Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol

Côr Aelwyd y Waun Ddyfal

Mixed choir for young people.

Cor Caerdydd

Mixed choir with Wednesday night rehearsals in the Wesley Methodist Church on Cowbridge Road East.

Côr CF1

Mixed choir with rehearsals on Monday evenings in Eglwys y Crwys.

Cor Dydd

Cor cymysg i Gymru Caerdydd, cwrdd pob nos Iau am 7.30pm

Côr Meibion Taf

Male Voice Choir with rehearsals on Sunday nights in Llandaf Rugby Club. New members welcome!

Cor Merched Canna

Cymdeithas fywiog, brwdfrydig! Cyfarfod Festri Salem 7pm bob nos Lun

Cor Merched Canna

Cor ar gael i gynnal noson gyfan o adloniant! Yn falch o gefnogi elusennau ac achosion da

Creigiau

CRICC

Sefydlwyd 1990. Hyfforddiant rygbi drwy gyfrwng y Gymraeg yw’r nôd. Bore Sul 10-11am yn ystod tymor rygbi i blant blwyddyn 2 i 11

Croeso Cymru

Ctrl Alt Design

Cardiff based award-winning branding and web design.

Cwmni Coed

Torri coed, glaswellt, clawdd, gweneud ffens a gwasanaeth garddio

Cwmni Ymestyn

Tiwtoriaid drwy gyfrwng Gymraeg. Yn arbenigo mewn Mathemateg a’r Gwyddonau ar gyfer Tgau a Safon A. Tiwtoriaid Llythrennedd a Rhifedd ar gyfer plant oed Cynradd. Athrawon cofrestredig profiadol.

Cyfieithu Clir

Cwmni Cyfieithu Cymraeg yng nghanoldinas Caerdydd.

Cyfieithu Cyflym

Cyfieithydd llawrydd ers oddeutu deng mlynedd.

Cyfieithu Nanhyfer Translation

Cyfieithu dogfennau (Saesneg i Gymraeg; Cymraeg i Saesneg) yn mynd o nerth i nerth ers 2000.

Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyfrifiaduron Dinas

Gwasanaeth datrys problemau cyfrifiadurol yn eich cartref/busnes. Arbenigaeth gyda Windows a ipad/iphone. Dros 14 mlynedd o brofiad. Ymateb cyflym a chyfeillgar.

Cyfrifiaduron Pugh Cyf

Sefydlwyd ym 1981, un o gyflenwyr blaenllaw trwyddedu a chynghori ar feddalwedd i addysg, sectorau gwirfoddol a busnesau ledled y DU. Arbenigwyr sy’n symleiddio byd cymhleth technoleg

Cyfrifwyr Siartiedig OBP Chartered Accountants

Cyfarwyddwr | Director : Dafydd Jones FCA

Cylch Cinio Cymraeg

Cyfarfod nos Lun cyntaf pob mis yng Jolyons, Heol y Cadeirlan.

Cylch Cinio Merched Caerdydd

Pum cyfarfod blynyddol, cinio tri chwrs a siaradwr gwadd yng Nghlwb Golff Radyr.

Cylch Llyfryddol Caerdydd

Cyfarfod yn fisol rhwng Medi a Mawrth (ac eithrio Rhagfyr) ar drydedd nos Wener y mis am 7.00

Cylch Meithrin y Waun Ddyfal

ST MICHAELS AND ALL ANGELS CHURCH, WHITCHURCH ROAD CAERDYDD CF14 3JL

Cyllid a Thollau

Cymdeithas Cymru-Ariannin (Cangen y De)

Cwrdd yn fisol yn Eglwys Gyfannol Treganna, Heol Ddwyreiniol y Bont Faen, Treganna CF51LQ am 7.30pm

Cymdeithas Golff Y Ddinas

Cystadleuthau: 3 neu 4 gwaith y flwyddyn ar gyrsiau amrywiol yn Ne Cymru

Cymdeithas Gymraeg Rhiwbeina

Cwrdd ar 3ydd nos Lun y mis yng nghapel Bethel, Rhiwbeina o fis Medi hyd fis Gorffennaf.

Cymdeithas Hanes Carnhuanawc

Hybu diddordeb yng ngwaith a bywyd Thomas Price (1787-1840) yw nod Cymdeithas Carnhuanawc.

Cymdeithas Wyddonol Caerdydd

Cadeirydd Neville Evans

Cymorth i Fenywod

Cymraeg Meetup Caerdydd/Cardiff

Welsh meet-up in the Daffodil on Wednesdays from 6pm.

Cymrodorion Caerdydd

Bydd Cymrodorion Caerdydd, cymdeithas Gymraeg hynaf y ddinas (sefydlwyd 1885), yn cynnal cyflwyniadau/darlithoedd ar bob agwedd o fywyd Cymru, megis diwylliant, hanes a gwleidyddiaeth dros fisoedd y gaeaf, ac mae’r cyfarfodydd yn agored i bawb.

Cyngor ar Bopeth Cymru

Cyngor Caerdydd C2C

Cynilion Cenedlaethol

Our Design

Gwasanaeth pensaerniol yw cynllun ni our design. wedi ei leoli yng nghaerdydd. ydych chi’n ystyried adeiladu estyniad i’ch cartref, adnewyddu adeiladu neu adeiladu ty newydd? os hoffech sgwrs am sut i fynd ati, am gyngor a chynllunio, mae croeso i chi gysylltu. gwasanaeth dwyieithiog.

Dai Lingual

Golygu, darlledu a chyfieithu

Darwin Gray LLP

Cyfreithwyr dwyieithog sy’n cynnig amrywiaeth o wasanaethau a chyngor cyfreithiol

David Frayling

Cyfieithydd profiadol a chymwys llawyydd (Cymraeg/Saesneg, Saesneg/Cymraeg) Diploma mewn cyfieithu.

Dawnswyr Twrch Trwyth

Available to hold Twmpath events and folk dance displays.

Dethlu

I’m Catrin and I am a Cardiff based Welsh speaking celebrant. I provide services for weddings, funerals and naming ...

DVLA

Welsh Water

Dyfrig Thomas - Tiwtor Profiadol

yn cynnig sesiynnau ar gyfer Bioleg Lefel A a TGAU

Dysgu Cymraeg Caerdydd

Welsh language courses for learners of all levels - in person and online.

Ebeneser Caerdydd

Effectushr

Arbenigwyr pan ddaw i ymgynghori adnoddau dynol. Yn cynnig amrywiaeth o becynnau i gwmniau o bob maint, boed yn gymorth o bryd i’w gilydd, yn brosiect unigol neu hyfforddi rheolwyr.

Eglwys Dewi Sant

Bore Coffi Dysgwyr ar y trydydd Sadwrn y mis 10am-12pm. Cilgant St Andreas

Eglwys Efengylaidd Gymraeg

Bore Coffi i ddysgwyr ail Sadwrn y mis 10.30 – 12pm. Harriet St, Cathays

Eglwys Efengylaidd Gymraeg Caerdydd, Cathays

Eglwys Undodiaid

Eglwys y Tabernacl, Yr Ais

Elfen

Cwmni dylunio dwyieithog sydd wedi enill llu o wobrau ac wedi llwyddo i feithrin enw da am greu delweddau diddorol, negeseuon grymus a deunydd cyfathrebu llwyddiannus sy’n arawain at ganlyniadau trawiadol i ystod eang o gleientiaid.

Camera Sioned

Ffotograffydd proffesiynol

Ffwrnes Pizza

Wood-fired ovens creating great pizzas in Cardiff Market and at your own special event.

Fisher Plastering South Wales Ltd

Pob agwedd o waith plastro. Gwasanaeth cyfeillgar, dibynadwy a phroffesiynol.

Fox Tree Services

Arbenigwyr gwaith coed a gerddi

Francis & Buck

Trawsgludo – arbenigwyr prynnua gwerthu tai a fflatiau yng Nghymru a Lloegr.

Galw Iechyd Cymru

Garddio Lloyd Green

Gwasanaeth cynnal a chadw garddio, dim gardd yn rhy fach.

Glan

Gwasanaeth glanhau unigryw i’r cartre ac i fusnesau lleol

Glan Morfa, Sblot

Gofal Plant Siwan Gregory

Gofalwraig Plant Gofrestredig

Grangetown A'r Bae

Grŵp Cymraeg Caerdydd

Thursday night meeting for Welsh speakers of all levels in the Owain Glyndwr Pub.

Grwp Tŷ Davies

Cwmni Cymreig sy’n darparu gwaith atgyweirio/cynnal a chadw Tai yn ein prif ddinas a’r cyffiniau. Ein prif ddawn yw adnewyddu a moderneiddio hen adeiladau.

Gwasanaeth Harddwch Symudol

Yn defnyddio CND Shellac, OPI a Fake Bake

Gwasanaethau 007

Technegydd Sain a Goleuo gydag offer ei hun ar gyfer gigs , cyngherddau, cyfarfodydd a chynadleddau. Galwr twmpath

Gwenno Dafydd – Hyfforddwraig Siarad yn Gyhoeddus

Ydych chi yn teimlo’n nerfys ynglun a gneud araith ym mhriodas eich merch, mab neu ffrind gorau? Ydych chi eisiau sicrhau y byddwch chi yn gneud hyn cystal ag y gallwch chi? Gall Gwenno Dafydd eich cynorthwyo i wneud hyn.

Gwersi Canu a Theori

Gwersi canu ar gyfer pob oedran a safon mewn amrywiaeth o arddulliau. Hefyd gwersi theori i ddechreuwyr.

Gwersi Piano, Canu Theori

Gwersi cerdd brwdfrydig a hwyl yn Grangetown gan athrawes â 15 mlynedd o brofiad.

Gwersi Telyn

Gwersi yn ardal Caerdydd i chwaraewyr o bob oedran a safon. Diploma ôl radd o’r Academi Gerdd Frenhinol, Llundain

Harding Evans

Amrywiaeth arbenigol o wasanaethau cyfreithiol i gleientiaid masnachol a phreifat. Gellir cynnig arbenigedd drwy gyfrwng y Gymraeg mewn: prynu a gwerthu tai a materion Amaethyddol ac esgeulustra meddygol.

Help Llaw Glyn Roberts

Dyn profiadol sy’n hapus i gwblhau jobsys amrywiol o gwmpas eich ty – adeiladu flat packs, gosod silffoedd, newid plygiau, goleadau a chymorth gyda “routers”.

HSBC

Huw Aaron Arlunudd

Arlunudd a chartwnydd, llyfrau plant, posteri, teulu ag ati

Huw Aled Accountants

Arbenigwyr ym maes trethiant ar gyfer unigolion, yn enwedig paratoi ffurflenni treth incwm, cyfrifon hunangyflogedig a chyfrifon rhent, cyfrifiadau treth ar eiddo a chysylltu gyda’r Swyddfa Dreth. Cyfarwyddwr: Aled Wyn Thomas, ACA

Huw Aled Accountants

Arbenigwyr ym maes trethiant ar gyfer unigolion, yn enwedig paratoi ffurflenni treth incwm, cyfrifon hunangyflogedig a chyfrifon rhent, cyfrifiadau treth ar eiddo a chysylltu gyda’r Swyddfa Dreth. Cyfarwyddwr: Aled Wyn Thomas, ACA.

Huw Roberts Accountants

Ymarferydd Profiant Awdurdodedig – darparu gwasanaeth poffesiynol ers 1987 ar dreth incwm personol, gwaith cyfreithiol ym maes profiant, arbenigedd mewn treth etifeddiaeth a chyngor ar ewyllysiau.

Huw Roberts Cyfrifydd

Yn gyfrifydd hunan gyflogedig ers 1987 mae Huw yn darparu gwasanaeth proffesiynol ar dreth incwm personol, gwaith penodol cyfreithiol ym maes profiant, treth etifeddiaeth ac yn cynghori ar ewyllysiau.

Hwyla a Fflag

Gwasanaethau teithiau grwpiau o bob math – ysgolion, corau, grwpiau chwaraeon ac ati

Coach and Personal Trainer

Personal fitness training and sports coaching. Based in Barry.

Iechyd Da

Gym in Canton.

Jennings Decorating

Gwasanaethau addurno. Cymhwyster City & Guilds

Jessica Robinson Soprano

Operatic and classical singer.

Jones, Giles & Clay LTD

Ymarferydd Methdaliad Trwyddedig

Kutchibok

Kutchibok is a premium packaging and branding design studio that believes in creating quality and exciting outcomes for ambitious brands that challenge the ordinary.

Lawray Architects Penseiri

Architechtural Technologists.

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Llywodraeth Cymru

Louise Gray - Maths Tutor

Tiwtor Mathemateg

Man Swyddi

Arbenigwr mewn man swyddi megis atgyweirio a DIY yn y ty neu’r ardd

Mela

Asiantaeth gyfathrebu ddwyieithog – ymgyrchoedd digidol, materion cysylltiadau cyhoeddus, marchnata, materion cyhoeddus a strategaeth.

Mela Studio

Design Studio: Websites and Branding

Menter Caerdydd

Mudiad cymunedol gyda’r nod o ehangu defnydd o’r Gymraeg ym mhob maes

Merched Y Wawr

Cangen y Felin, Caerdydd https://www.merchedywawr.cymru/cy/eich-rhanbarth/y-de-ddwyrain/y-felin

Merched y Wawr Bro Radur

Meet in Christ Church Hall, Radyr on the first Wednesday of the month at 7.30pm.

Merched y Wawr Caerdydd

Man Cyfarfod: Eglwys Methodistaidd Cyncoed Pryd: 7.00yh Ail nos Fawrth y mis

Merched y Wawr: Y Felin

Meet in the Methodist Church, Whitchurch on the third Thursday of the month at 7.30pm

Money Saver Mortgages

Ymgynghorwr Morgeisi ac Yswiriant Bywyd am dros 25 mlynedd. Os ydych yn symud ty, prynu am y tro cyntaf neu’n edrych am gyfradd gwell, cysylltwch a ni. Apwyntiadau yng nghysur eich ty.

Multi Elec Services Ltd

Trydanwr lleol, pob math o waith trydan, ailweirio, profi a cynhaliaeth, CCTV, aerials, Trydanwr Napit.

Mwm Heating and Plumbing

Contractwyr plymio a gwresogi proffesiynnol a dibynadawy yn gweithio o amgylch Caerdydd a De Cymru. Achrededig gan City & Guilds ac aelod o Gas Safe

Nant Lleucu, Penylan

Natwest

Nerys Hurford Cyf

Gwasanaeth cyfieithu a chyfieithu ar y pryd. Safonola phrofiadol iawn

NSPCC Cymru

Nwy Prydain

Ofcom

Ongl Design

Interiors. Spaces. Installations.

Optegwyr Radyr

Independent opticians in Radyr offering eye tests in Welsh.

Owen Engineering

Gwasanaethu, trwsio a gosod unrhyw waith nwy, gwres, plymio, aerdymheru a rheweiddio. Wedi cofrestru gyda GAS SAFE, REFCOM, OFTEC a hefyd HETAS sy’n caniatai i ni osod stof llosgi pren a thanwydd solet.

Owen Hughes

Datblygu gwefannau a datblygu systemau cyfrifiadurol.

Parcelforce

Pentrebaen

Pili Pala, Llaneirwg

Plantos Ltd

Meithrinfa ddydd i blant

Pluck and Squeeze

Ceilidh & Barn Dance Band from Cardiff

Plymwr a Pheiriannydd Gwres Canolog

Rhif Gas Safe 194653

Practis Ffisiotherapi Penarth

Physiotherpay services

Prawf Gyrru

Principality

Proactive First Aid

Award Winning Training Company First Aid and Advanced Life Support Courses Medical Cover at Events

Prysg

Gwasanaeth cyfieithu, prawfddarllen a chyfieithu ar y pryd

Quay Financial Services

YMGYNGHORWR MORGEISI, EQUITY RELEASE AC YSWIRIANT BYWYD YM MAE CAERDYDD. Cysylltwch a Bleddyn Davies DipFA

Radyr a Phentrepoeth

Rhisiart Arwel Gitarydd Clasurol

Classical guitarist.

Rhiwbeina

Ruth Ceri Jones LLB Ewyllysiau Cymraeg

Os oes diddordeb gyda chi mewn cael Ewyllys yn yr iaith Gymraeg cysylltwch trwy ebost(Aelod o Gymdeithas Ysgrifennwyr Ewyllysiau).

Ruth Shelley

Cynllunydd Gwydr Cyfoes

Salem, Treganna

Sbin

Profiad helaeth o ddarparu adnoddau sain a goleuo ar gyfer gigs, cynhadleddau a nosweithiau cymdeithasol o bob math. Cynhyrchydd digwyddiadau a DJ profiadol

Sbin

Profiad helaeth o ddarparu adnoddau sain a goleuo ar gyfer gigs, cynhadleddau a nosweithiau cymdeithasol o bob math. Cynhyrchydd digwyddiadau a DJ profiadol

Scottish Power

Seicotherapi a Chwnsela

Olwen is a Psychotherapist and Systemic Family Therapist. She offers counselling and psychotherapy to individuals, couples and families in Cardiff.

Sparkle a Shine

Sparkle a Shine Delme Price Glanhau ffenestri, gwasanaethau gwteri, glanhau allanol, paneli solar a golichi pwysedd

Storiwr a Cherddor

Foll musician and storyteller.

Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg

Swyddfa Ystadegau Gwladol

Swyddfa’r Post

Swyddle Pac

Cwmni arbenigol yn darparu recriwtio dwyieithog parhaol a dros dro; gwasanaethau hysbysebu swyddi dwyieithog a gwasanaethau cefnogi busnes dwyieithog

Tafod Elai

Papur Bro misol bywiog ar gyfer ardal Pentyrch, Ffynnon Taf, Pontypridd, Llantrisant, Tonyrefail a’r cylch

Talon Cymru

Gwerthu a thrwsio, cyngor cyfrifiadurol, rhwydweithio cartref neu swyddfa, diogelu rhwydwaith. Dros 30 mlynedd o brofiad

Techneg.IT

Gwasanaeth datrys problemau cyfrifiadurol yn eich cartref/busnes. Arbenigaeth gyda Windows a ipad/iphone. Dros 14 mlynedd o brofiad. Ymateb cyflym a chyfeillgar.

Tegid Richards - Tiwtor

Tiwtor Cymraeg a phynciau eraill CA3/4/5 (Athro Cymraeg)

Teirw Taf

Tim Pel feddal i Gymru Cymraeg

The Furniture Assembly

Gwasanaeth adeiladu dodrefn “flat pack”… prynwch chi, adeiladwn ni!

Therapi Alergedd a Maeth

Allergy and nutritional therapy.

Tiwniwr Piano

Tiwnio ac atgyweirio pianos

Tiwtor Actio / Perfformio

Cymorth i unigolion sy’n cynnig am golegau drama/ monologau ar gyfer Eisteddfodau neu actio’n gyffredinol.

Tiwtor Bioleg

Myfyrwraig PhD (ymchwil canser) ym Mhrifysgol Caerdydd yn cynnig gwersi tiwtora Bioleg ar gyfer TGAU, AS a Lefel A. Gwersi dros y wê ar gael. Cysylltwch am fwy o wybodaeth.

Tiwtor Cerddoriaeth Profiadol

Gwersi Piano gradd 1-8, Gwersi Theori gradd 1-8. Tiwtora TGAU, AS a Lefel A Cerddoriaeth

Tiwtor Cymraeg

Athrawes uwchradd profiadol yn cynnig gwersi Cymraeg ail iaith CA3, TGau neu Lefel A/Cymraeg i Oedolion

Tiwtor Ffrangeg/Sbaeneg

Athrawes brofiadol yn cynnig gwersi Ffrangeg/Sbaeneg TGAU/Lefel A.

Tiwtor Ffrangeg/Sbaeneg

TIWTOR FFRANGEG/SBAENEG Athrawes brofiadol yn cynnig gwersi Ffrangeg/Sbaeneg TGAU/Lefel A.

Tiwtor Mathemateg

Tiwtor Mathemateg (CA3, TGAU a Safon Uwch) Profiadol iawn a llwyddiannus. Wedi ymddeol fel Pennaeth Adran gellir trefnu gwersi ar Zoom Gwilym Wyn Roberts

Tiwtor Mathemateg

Tiwtor profiadol Lefel A a TGAU

Tiwtor Profiadol

Gwersi ieithoedd ac offerynol ar gael yn ardal Llandaf (plant ac oedolion, unigolion a grwpiau, dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg neu Saesneg).

TLJ Law

Gwaith cyffredinol, prynu a gwerthu tai ayb. Apwyntiadau gyda’r nos ar gael.

Traveline Cymru

Trenau Arriva Cymru

Treth ar Werth

Trwydded Teledu

Tutor Tiwtor

Athrawes cymwysedig sy’n cynnig tiwtora un i un i blant oed Ysgol Gynradd trwy gyfrwng Cymraeg a Saesneg.

Ty'r Cymru, Y Rhath

Tŷ’r Cwmniau

Urdd Gobaith Cymru

Activities for children and young people.

Vin Van Cymru

Vin Van Cymru is a bilingual wine merchant and tasting events company.

Watkins & Gunn

Cyfreithwraig yn arbennigo mewn pob agwedd o gyfraith teulu.

Y Coed, Cyncoed

Y Dinesydd

Papur Bro cyntaf Cymru ar gyfer Caerdydd a Bro Morgannwg

Y Gerddorfa Ukulele

Sefydlwyd y Gerddorfa Ukulele yn 2013 dan arweiniad Mei Gwynedd a thrwy drefniant Menter Caerdydd. Mae'r nifer o aelodau wedi cynyddu'n flynyddol ac mae'r Gerddorfa yn mynd o nerth i nerth. Maent wedi perfformio mewn nifer o gigs lleol, yn yr Eisteddfod Genedlaethol, yng Ngŵyl Ukulele Caerdydd ac yng Ngŵyl Tafwyl. Croeso i aelodau newydd, os yn ddechreuwyr, neu yn brofiadol.

Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Y Gwasanaeth Pensiwn

Y Parc, Treganna

Yr Eglwys Newydd

Yr Offren yn Gymraeg

Ysgol Bro Eirwg

Ridgeway Road, Rhymni, CF3 4AB

Ysgol Coed y Gof

Beechley Drive, Pentrebane CF5 3SG

Ysgol Creigiau

Cwrt Tregarth, Creigiau, CF15 9NN

Ysgol Glan Ceubal

Colwil Road, Gabalfa CF14 2QQ

Ysgol Glan Morfa

Hinton Street, Sblott CF24 2EU

Ysgol Gwaelod y Garth

Main Road, CF15 9HT

Ysgol Gyfun Bro Edern

Llanedeyrn Road CF23 9DT

Ysgol Gyfun Glantaf

Heol y Bont, Ystum Taf, CF14 2JL

Ysgol Gyfun Plasmawr

Pentrebane Road CF5 3PZ

Ysgol Hamadryad

Virgil Street CF11 8TF

Ysgol Mynydd Bychan

New Zeland Road, CF14 3BR

Ysgol Nant Caerau

Glan y Nant Rd, Yr Eglwys Newydd CF14 1AP

Ysgol Pen y Groes

Bryn Celyn, Pentwyn CF23 7EH

Ysgol Pen y Pil

Glan y Mor Road, Trowbridge, CF3 1RQ

Ysgol Pencae

Gillian Road, Llandaf CF5 2PZ

Ysgol Pwll Coch

Lawrenny Avenue, Lecwydd CF11 8BR

Ysgol Treganna

Sanatorium Road, Treganna, CF11 8DG

Ysgol Y Berllan Deg

Circle Way East, Llanedern, CF23 9LD

Ysgol y Wern

Llangrannog Road, Llanishen, CF14 5BL

No Matches

WANT TO LIST YOUR SERVICE HERE?

If your business offers services through the Welsh language then complete the form to get it added to the directory.