Os ydych yn cael trafferth yn talu ar ffôn symudol neu dabled, ceisiwch ar gliniadur yn lle.

Mae’r Ffônlyfr yn gasgliad o fanylion busnesau, cwmniau a sefydliadau sy’n cynnig gwasanaeth Cymraeg yng Nghaerdydd – o drydanwyr a garddwyr i artistiaid a thiwtoriaid.

Rhoi gwybodaeth am wasanaethau yn y Gymraeg yw diben y Ffônlyfr, ac ni all Menter Caerdydd warantu safon y gwasanaeth gaiff ei gynnig. Eisiau ychwanegu’ch cwmni at y Ffônlyfr? Cysylltwch â leanne@mentercaerdydd.cymru

 • Adloniant(16)
 • Mudiadau Cymraeg(6)
 • Dysgu Cymraeg(8)
 • Chwaraeon(9)
 • Gwasanaethau Cyhoeddus(5)
 • Corau(7)
 • Cymdeithasau(17)
 • Cyllid(10)
 • Celf a Dylunio(8)
 • Arlwyo(2)
 • Gofal Plant(3)
 • Amrywiol Neu Cyffredinol(20)
 • Iechyd a Harddwch(11)
 • Cartref(23)
 • Technoleg Gwybodaeth(7)
 • Cyfraith ac Ymgynghorwyr(10)
 • Llinellau Ffon Cymraeg(48)
 • Cylchoedd Meithrin(14)
 • Crefydd(10)
 • Ysgolion(19)
 • Cyfieithu(8)
 • Tiwtoriaid(19)
 • Priodas(9)
Blodau Tlws Florist

Siop flodau dwyieithog ar-lein yn yr Eglwys Newydd. Cynllunudd blodau cyfoes sy’n ymfalchio drwy weithio gyda blodau tymhorol, hardd gan greu blodau ar gyfer pob achlysur yng Nghaerdydd a’r ardal.

Elfen

Cwmni dylunio dwyieithog sydd wedi enill llu o wobrau ac wedi llwyddo i feithrin enw da am greu delweddau diddorol, negeseuon grymus a deunydd cyfathrebu llwyddiannus sy’n arawain at ganlyniadau trawiadol i ystod eang o gleientiaid.

Ruth Shelley

Cynllunydd Gwydr Cyfoes

Huw Aaron Arlunudd

Arlunudd a chartwnydd, llyfrau plant, posteri, teulu ag ati

Ongl Design

Dylunudd pensaerniol mewnol wedi'i leoli yng Nghaerdydd, yn darparu gwasanaeth ledled Cymru.

Kutchibok

Stiwdio dylunio boutique, ystod eang o wasanaethau creadigol – brandio, dylunio gwefan, hunaniaeth weledol, dylunio print, pecynnu, dylunio digidol, cyfarwyddyd celf, arwyddion, cynllunio arddangosfeydd.

Ctrl Alt Design

Asiantaeth dylunio nodedig, talentog a di-ffwdan. Brandio dwyieithog, gwaith dylunio ar gyfer argraffu, ailwampio’ch busnes, gwefan newydd, clawr albwm i’ch band – yn troi syniadau yn realiti.

Lawray Architects Penseiri

Technolegydd Pensaerniol.

Merched y Wawr Bro Radur

Cyfarfod nos Fercher 1af y mis yn Ysgoldy Eglwys Crist, Heol Isaf, Radur am 7.30 yr hwyr.

Merched y Wawr Caerdydd

Man Cyfarfod: Eglwys Methodistaidd Cyncoed Pryd: 7.00yh Ail nos Fawrth y mis

Eglwys Efengylaidd Gymraeg

Bore Coffi i ddysgwyr ail Sadwrn y mis 10.30 – 12pm. Harriet St, Cathays

Eglwys Dewi Sant

Bore Coffi Dysgwyr ar y trydydd Sadwrn y mis 10:30am-12pm. Cilgant St Andreas

Cymrodorion Caerdydd

Bydd Cymrodorion Caerdydd, cymdeithas Gymraeg hynaf y ddinas (sefydlwyd 1885), yn cynnal cyflwyniadau/darlithoedd ar bob agwedd o fywyd Cymru, megis diwylliant, hanes a gwleidyddiaeth dros fisoedd y gaeaf, ac mae’r cyfarfodydd yn agored i bawb.

Cymdeithas Wyddonol Caerdydd

Cadeirydd Neville Evans

Cymdeithas Cymru-Ariannin (Cangen y De)

Cwrdd yn fisol yn Eglwys Gyfannol Treganna, Heol Ddwyreiniol y Bont Faen, Treganna CF51LQ am 7.30pm

Cylch Llyfryddol Caerdydd

Cyfarfod yn fisol rhwng Medi a Mawrth (ac eithrio Rhagfyr) ar drydedd nos Wener y mis am 7.00

Cylch Cinio Merched Caerdydd

Pum cyfarfod blynyddol, cinio tri chwrs a siaradwr gwadd yng Nghlwb Golff Radyr.

Cylch Cinio Cymraeg

Cyfarfod nos Lun cyntaf pob mis yng Jolyons, Heol y Cadeirlan.

Clwb y Dwrlyn

Cymdeithas Gymraeg ardal Creigiau, Pentyrch, Gwaelod y Garth a’r Cylch

Cerddoriaeth Draddodiadol

Sesiwn Caerdydd: bob nos Lun am 8 Dewch i ddysgu a chwarae alawon neu wrando, Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr 10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd CF10 1GL

Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd

Cyfarfod bob yn ail Dydd Mercher am 11am yng Nghapel Bethel, Maes y Deri, Rhiwbeina

Côr Aelwyd y Waun Ddyfal

Côr Cymysg o bobl ifanc. Ymarfer bob nos Iau. Croeso cynnes i aelodau newydd.

Cor Merched Canna

Cymdeithas fywiog, brwdfrydig! Cyfarfod Festri Salem 7pm bob nos Lun

Côr Meibion Taf

Rydym wedi ymgartrefu bellach yng Nghlwb Rygbi Llandaf ar Rodfa’r Gorllewin. Rydym yn cwrdd am 7:30 bob nos Sul. Mae’r ymarfer yn gorffen am 9:00 ond mae’r cymdeithasu yn parhau mewn awyrgylch cartrefol braf wedi hynny!

Cor Dydd

Cor cymysg i Gymru Caerdydd, cwrdd pob nos Iau am 7.30pm

Côr CF1

Côr cymysg i Gymry Caerdydd. Mae ymarferion yn cael eu cynnal bob nos Lun am 7.00yh yn Eglwys y Crwys.

Côr Caerdydd

Un o gorau cymysg mwyaf llwyddiannus Cymru. Cynhelir ymarferion yng nghapel Methodistiaid Wesley, Cowbridge Road East (ar gornel Stryd Nottingham), bob nos Fercher am 7.30pm. Ar gael ar gyfer cyngherddau, priodasau a digwyddiadau arbennig.

Cantorion Ardwyn Caerdydd

Mae gan Gantorion Ardwyn Caerdydd enw da fel un o gorau cymysg mwyaf blaenllaw De Cymru. Rydym yn mwynhau perfformio cerddoriaeth o bob gwlad a diwylliant ac o bob cyfnod cerddorol. Cynhelir ein hymarferion ar nos Sul yn Neuadd Eglwys Sant Paul, Grangetown, Caerdydd, fel arfer rhwng 7pm a 9pm

Menter Caerdydd

Mudiad cymunedol gyda’r nod o ehangu defnydd o’r Gymraeg ym mhob maes

Y Dinesydd

Papur Bro cyntaf Cymru ar gyfer Caerdydd a Bro Morgannwg

Tafod Elai

Papur Bro misol bywiog ar gyfer ardal Pentyrch, Ffynnon Taf, Pontypridd, Llantrisant, Tonyrefail a’r cylch

Teirw Taf

Tim Pel feddal i Gymru Cymraeg

Cymdeithas Golff Y Ddinas

Cystadleuthau: 3 neu 4 gwaith y flwyddyn ar gyrsiau amrywiol yn Ne Cymru

CRICC

Sefydlwyd 1990. Hyfforddiant rygbi drwy gyfrwng y Gymraeg yw’r nôd. Bore Sul 10-11am yn ystod tymor rygbi i blant blwyddyn 2 i 11

Clwb Hoci Cymric

Clwb hoci i ferched sy’n cwrdd yn hamddenol bob nos Lun 7-8pm yng Nghanolfan Hamdden y Tyllgoed. Croeso i unrhywun o 16+ boed yn hyderus yn chwarae hoci neu heb chwarae ers blynyddoedd.

Clwb Cymric

Clwb Pel-Droed Cymru Cymraeg Caerdydd a sefydlwyd yn 1969. Rhedeg dau dim hyn a thim ieuenctid (dan 18). Croeso i bawb

Canolfannau Pel-Droed Gol

Cyrsiau Pel-droed a phartion i blant – ystafell a bar i’w llogi

Adran Iau Clwb Rygbi Cymry Caerdydd

Ymunwch â’n teulu, lle mae aelod o’r Adran Iau yr un mor bwysig â’r garfan hyn. Cynhelir hyfforddiant a sesiynau hwylog am 11 bob bore Sul

Clonc - sesiynau sgwrsio amrywiol

Grwpiau amrywiol ar gyfer dysgwyr - fel arfer yng cwrdd mewn caffi ynghanol y ddinas neu yn Yr Eglwys Newydd.

Bore Coffi i Ddysgwyr

Bore Coffi i Ddysgwyr o bob safon, bob dydd Mawrth 10.30am-11.30am yn caffi yng Nghastell Caerdydd. Ffoniwch cyn mynychu gan bod y cynllun ynnewid o dro i dro.

Urdd Gobaith Cymru

Gweithgareddau i blant a phobl ifainc.

Cyfrifwyr Siartiedig OBP Chartered Accountants

Cyfarwyddwr | Director : Dafydd Jones FCA

Huw Aled Accountants

Arbenigwyr ym maes trethiant ar gyfer unigolion, yn enwedig paratoi ffurflenni treth incwm, cyfrifon hunangyflogedig a chyfrifon rhent, cyfrifiadau treth ar eiddo a chysylltu gyda’r Swyddfa Dreth. Cyfarwyddwr: Aled Wyn Thomas, ACA

Quay Financial Services

YMGYNGHORWR MORGEISI, EQUITY RELEASE AC YSWIRIANT BYWYD YM MAE CAERDYDD. Cysylltwch a Bleddyn Davies DipFA

Money Saver Mortgages

Ymgynghorwr Morgeisi ac Yswiriant Bywyd am dros 25 mlynedd. Os ydych yn symud ty, prynu am y tro cyntaf neu’n edrych am gyfradd gwell, cysylltwch a ni. Apwyntiadau yng nghysur eich ty.

Chris Leach & Associates LTD

Ymgynghorwr Ariannol Annibynnol yn darparu cyngor ar reoli fuddsoddiadau a chynilion, pensiynau a chynllunio ymddeoliad, cynllunio treth a threth etifeddiant.

Huw Roberts Cyfrifydd

Yn gyfrifydd hunan gyflogedig ers 1987 mae Huw yn darparu gwasanaeth proffesiynol ar dreth incwm personol, gwaith penodol cyfreithiol ym maes profiant, treth etifeddiaeth ac yn cynghori ar ewyllysiau.

Jones, Giles & Clay LTD

Ymarferydd Methdaliad Trwyddedig

Brerwin Dolphin

Rydym yn darparu cyngor ar reoli cyfoeth a chynllunio ariannol i gleientiaid preifat; rheoli cronfeydd elusennol a sefydliadol; rheoli cronfeydd dewisol ar gyfer gymuned o gynghorwyr ariannol yng Nghymru

Storiwr a Cherddor

Storiwr a cherddor Gwerin yn gwneud perfformiad llafar o straeon gwerin a chanu a chwarae acordion bach

Ffwrnes Pizza

Pizza ffwrn coed tân ar gael ym Marchnad Caerdydd ac ar gyfer achlysuron arbennig.

Dawnswyr Twrch Trwyth

Ar gael i arddangos a chynnal Twmpathau

Gwasanaethau 007

Technegydd Sain a Goleuo gydag offer ei hun ar gyfer gigs , cyngherddau, cyfarfodydd a chynadleddau. Galwr twmpath

Acapela Studio

Stiwdio recordio,neuadd gyngerdd a lleoliad ar gyfer digwyddiadau preifat.

Bechgyn Bro Taf

Côr Meibion ifanc, gwahanol. Ar gael ar gyfer bob achlysur. Yn ymarfer bob nos Fawrth yn Nhreganna. Ffurflen gyswllt ar y wefan.

Rhisiart Arwel Gitarydd Clasurol

Adloniant/cyngherddau gitar clasurol.

Sbin

Profiad helaeth o ddarparu adnoddau sain a goleuo ar gyfer gigs, cynhadleddau a nosweithiau cymdeithasol o bob math. Cynhyrchydd digwyddiadau a DJ profiadol

Cor Merched Canna

Cor ar gael i gynnal noson gyfan o adloniant! Yn falch o gefnogi elusennau ac achosion da

Canolfan Gelfyddydol Chapter

Lleoliad uchelgeisiol, aml gelfyddydol sy’n cyflwyno, cynhyrchu a hyrwyddo celfyddyd rhyngwladol, perfformiadau byw a ffilm mewn gofod deinamig.

Jessica Robinson Soprano

Cantores professiynol ar gyfer achlysuron arbennig. Arbennigo mewn cerddoriaeth operatig a chlasurol

Vin Van Cymru

Cwmni sy'n gwerthu gwin ac yn cynnal digwyddiadau blasu.

Swyddle Pac

Cwmni arbenigol yn darparu recriwtio dwyieithog parhaol a dros dro; gwasanaethau hysbysebu swyddi dwyieithog a gwasanaethau cefnogi busnes dwyieithog

Caban

Siop lyfrau, cardiau, Cdau, DVDau a nwyddau Cymraeg

Hwyla a Fflag

Gwasanaethau teithiau grwpiau o bob math – ysgolion, corau, grwpiau chwaraeon ac ati

Almair Cyf

Hyfforddiant Iechyd a Diogelwch

Jennings Decorating

Gwasanaethau addurno. Cymhwyster City & Guilds

Ffotograffiaeth

Ffotograffydd proffesiynol

Mwm Heating and Plumbing

Contractwyr plymio a gwresogi proffesiynnol a dibynadawy yn gweithio o amgylch Caerdydd a De Cymru. Achrededig gan City & Guilds ac aelod o Gas Safe

Tiwniwr Piano

Tiwnio ac atgyweirio pianos

Sbin

Profiad helaeth o ddarparu adnoddau sain a goleuo ar gyfer gigs, cynhadleddau a nosweithiau cymdeithasol o bob math. Cynhyrchydd digwyddiadau a DJ profiadol

Canolfannau Pel Droed Gol

Canolfan Pel-Droed 5 bob ochr

Therapi Alergedd a Maeth

Triniaeth effeithiol i IBS, problemau treulio, eczema, fibromyalgia, endometrios, clefyd y siwgr, anoddefiad lactos, gwenith, gluten llawer mwy.

Mela

Asiantaeth gyfathrebu ddwyieithog – ymgyrchoedd digidol, materion cysylltiadau cyhoeddus, marchnata, materion cyhoeddus a strategaeth.

Fisher Plastering South Wales Ltd

Pob agwedd o waith plastro. Gwasanaeth cyfeillgar, dibynadwy a phroffesiynol.

Multi Elec Services Ltd

Trydanwr lleol, pob math o waith trydan, ailweirio, profi a cynhaliaeth, CCTV, aerials, Trydanwr Napit.

Cwmni Coed

Torri coed, glaswellt, clawdd, gweneud ffens a gwasanaeth garddio

Cant a Mil Vintage

Siop a gwefan yn gwerthu llyfrau a chardiau Cymraeg ynghyd ag anrhegion a thrysorau o Gymru.

The Furniture Assembly

Gwasanaeth adeiladu dodrefn “flat pack”… prynwch chi, adeiladwn ni!

Owen Engineering

Gwasanaethu, trwsio a gosod unrhyw waith nwy, gwres, plymio, aerdymheru a rheweiddio. Wedi cofrestru gyda GAS SAFE, REFCOM, OFTEC a hefyd HETAS sy’n caniatai i ni osod stof llosgi pren a thanwydd solet.

Bodia

Adweitheg Glinigol (Clinical Reflexology) Ymlaciwch yn llwyr gyda thriniaeth adweitheg sy’n unigryw i chi, gan ddefnyddio technegau arbennig er mwyn hwyluso’r corff i iachau ar lefel gorfforol, feddyliol ac emosiynol.

Gwasanaeth Harddwch Symudol

Yn defnyddio CND Shellac, OPI a Fake Bake

Seicotherapi a Chwnsela

Mae Olwen yn Seicotherapydd sy’n cynnig seicotherapi a chwnsela i unigolion, cyplau a theuluoedd. Profiad a sgiliau i weithio gydag ystod eang o broblemau emosiynol, seicolegol a iechyd meddwl. Mae Olwen yn gweithio yn breifat ac i’r NHS.

Calon Lan PT

Oes gennych ddiddordeb mewn gwella’ch iechyd a ffitrwydd? Rwy’n cynnig gwasanaeth hyfforddiant personol wedi teilwra i chi yn eich cartref, mewn parc lleol neu mewn stiwdio yn y Mynydd Bychan. Rwy hefyd yn rhedeg Boot Camp 3 gwaith yr wythnos yn yr Eglwys Newydd a massage chwaraeon.

Proactive First Aid

Cwmni hyfforddi Cymorth Cyntaf dwy ieithog.

Iechyd Da

Gampfa yng nghanol Treganna llawn dosbarthiadau, chwysu a chwerthin!

Hyfforddwraig Bersonol

Pob agwedd o gadw’n heini gyda hyfforddwr personol. Byw yn y Barri.

Practis Ffisiotherapi Penarth

Pob agwedd o Ffisiotherapi o’r safon uchaf.

Optegwyr Radyr

Optegwr annibynnol yn Radyr, arbenigo mewn technoleg modern yn cynnwys OCT 3D scan o’r llygad, topographer i ddarparu contact lenses fel OrthoK.

Fox Tree Services

Arbenigwyr gwaith coed a gerddi

Adfer Cymru

Cwmni sy’n arbenigo mewn gwaith adfer, adnewyddu a phob agwedd o waith adeiladu yn Ne Cymru. Gwasanaeth cyfeillgar, dibynadwy a phroffesiynol.

Grwp Tŷ Davies

Cwmni Cymreig sy’n darparu gwaith atgyweirio/cynnal a chadw Tai yn ein prif ddinas a’r cyffiniau. Ein prif ddawn yw adnewyddu a moderneiddio hen adeiladau.

Caib a Rhaw

Caib a Rhaw Construction Gwasanaethau Adeiladau ac Adnewyddu

Cynllun Ni

Gwasanaeth pensaerniol yw cynllun ni our design. wedi ei leoli yng nghaerdydd. ydych chi’n ystyried adeiladu estyniad i’ch cartref, adnewyddu adeiladu neu adeiladu ty newydd? os hoffech sgwrs am sut i fynd ati, am gyngor a chynllunio, mae croeso i chi gysylltu. gwasanaeth dwyieithiog.

C L Thomas

Gwaith saer , gegin, lloriau a pob math o jobs i ‘handyman’.

Help Llaw Glyn Roberts

Dyn profiadol sy’n hapus i gwblhau jobsys amrywiol o gwmpas eich ty – adeiladu flat packs, gosod silffoedd, newid plygiau, goleadau a chymorth gyda “routers”.

Bwyta Ein Gerddi

Gwasanaeth garddio, yn enwedig plannu a gofal am blanhigion bwytadwy, Cynnal a chade, tocio ayyb.

Garddio Lloyd Green

Gwasanaeth cynnal a chadw garddio, dim gardd yn rhy fach.

Glan

Gwasanaeth glanhau unigryw i’r cartre ac i fusnesau lleol

Sparkle a Shine

Sparkle a Shine Delme Price Glanhau ffenestri, gwasanaethau gwteri, glanhau allanol, paneli solar a golichi pwysedd

Man Swyddi

Arbenigwr mewn man swyddi megis atgyweirio a DIY yn y ty neu’r ardd

Plantos Ltd

Meithrinfa ddydd i blant

Gofal Plant Siwan Gregory

Gofalwraig Plant Gofrestredig

Cyfrifiaduron Pugh Cyf

Sefydlwyd ym 1981, un o gyflenwyr blaenllaw trwyddedu a chynghori ar feddalwedd i addysg, sectorau gwirfoddol a busnesau ledled y DU. Arbenigwyr sy’n symleiddio byd cymhleth technoleg

Techneg.IT

Gwasanaeth datrys problemau cyfrifiadurol yn eich cartref/busnes. Arbenigaeth gyda Windows a ipad/iphone. Dros 14 mlynedd o brofiad. Ymateb cyflym a chyfeillgar.

Cyfrifiaduron Dinas

Gwasanaeth datrys problemau cyfrifiadurol yn eich cartref/busnes. Arbenigaeth gyda Windows a ipad/iphone. Dros 14 mlynedd o brofiad. Ymateb cyflym a chyfeillgar.

Owen Hughes

Datblygu gwefannau a datblygu systemau cyfrifiadurol.

Talon Cymru

Gwerthu a thrwsio, cyngor cyfrifiadurol, rhwydweithio cartref neu swyddfa, diogelu rhwydwaith. Dros 30 mlynedd o brofiad

Harding Evans

Amrywiaeth arbenigol o wasanaethau cyfreithiol i gleientiaid masnachol a phreifat. Gellir cynnig arbenigedd drwy gyfrwng y Gymraeg mewn: prynu a gwerthu tai a materion Amaethyddol ac esgeulustra meddygol.

Huw Aled Accountants

Arbenigwyr ym maes trethiant ar gyfer unigolion, yn enwedig paratoi ffurflenni treth incwm, cyfrifon hunangyflogedig a chyfrifon rhent, cyfrifiadau treth ar eiddo a chysylltu gyda’r Swyddfa Dreth. Cyfarwyddwr: Aled Wyn Thomas, ACA.

Ruth Ceri Jones LLB Ewyllysiau Cymraeg

Os oes diddordeb gyda chi mewn cael Ewyllys yn yr iaith Gymraeg cysylltwch trwy ebost(Aelod o Gymdeithas Ysgrifennwyr Ewyllysiau).

Effectushr

Arbenigwyr pan ddaw i ymgynghori adnoddau dynol. Yn cynnig amrywiaeth o becynnau i gwmniau o bob maint, boed yn gymorth o bryd i’w gilydd, yn brosiect unigol neu hyfforddi rheolwyr.

TLJ Law

Gwaith cyffredinol, prynu a gwerthu tai ayb. Apwyntiadau gyda’r nos ar gael.

Watkins & Gunn

Cyfreithwraig yn arbennigo mewn pob agwedd o gyfraith teulu.

Francis & Buck

Trawsgludo – arbenigwyr prynnua gwerthu tai a fflatiau yng Nghymru a Lloegr.

Darwin Gray LLP

Cyfreithwyr dwyieithog sy’n cynnig amrywiaeth o wasanaethau a chyngor cyfreithiol

Huw Roberts Accountants

Ymarferydd Profiant Awdurdodedig – darparu gwasanaeth poffesiynol ers 1987 ar dreth incwm personol, gwaith cyfreithiol ym maes profiant, arbenigedd mewn treth etifeddiaeth a chyngor ar ewyllysiau.

Y Gwasanaeth Pensiwn

Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Tŷ’r Cwmniau

Trwydded Teledu

Treth ar Werth

Trenau Arriva Cymru

Traveline Cymru

Swyddfa’r Post

Swyddfa Ystadegau Gwladol

Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg

Scottish Power

Principality

Prawf Gyrru

Parcelforce

Ofcom

Nwy Prydain

NSPCC Cymru

Natwest

Llywodraeth Cymru

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

HSBC

Galw Iechyd Cymru

Dŵr Cymru

DVLA

Cynilion Cenedlaethol

Cyngor Caerdydd C2C

Cyngor ar Bopeth Cymru

Cymorth i Fenywod

Cyllid a Thollau

Cyfoeth Naturiol Cymru

Croeso Cymru

Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol

Comisiwn Etholiadol

Cofrestrfa Tir

Canolfan Byd Gwaith

Barclays (Cwsmeriaid Personol)

Athrofa Chwaraeon Cymru

Asiantaeth Safonau Bwyd

Asiantaeth Cynnal Plant

Amgueddfa Werin Cymru

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Adran Gwaith a Phensiynau

Arolwg Ordnans

Adran Gwaith a Phensiynau

Ceubalfa, Gabalfa

Cylch Meithrin y Waun Ddyfal

ST MICHAELS AND ALL ANGELS CHURCH, WHITCHURCH ROAD CAERDYDD CF14 3JL

Radyr a Phentrepoeth

Yr Eglwys Newydd

Y Parc, Treganna

Y Coed, Cyncoed

Ty'r Cymru, Y Rhath

Rhiwbeina

Pili Pala, Llaneirwg

Pentrebaen

Nant Lleucu, Penylan

Grangetown A'r Bae

Glan Morfa, Sblot

Creigiau

Caerau a Trelai

Yr Offren yn Gymraeg

Eglwys Undodiaid

Salem, Treganna

Eglwys y Tabernacl, Yr Ais

Eglwys Efengylaidd Gymraeg Caerdydd, Cathays

Ebeneser Caerdydd

Capel y Rhath

Capel y Crwys, Y Rhath

Bethlehen, Gwaelod y Garth

Bethel Rhiwbeina

Ysgol Gyfun Plasmawr

Pentrebane Road CF5 3PZ

Ysgol Gyfun Bro Edern

Llanedeyrn Road CF23 9DT

Ysgol Gyfun Glantaf

Heol y Bont, Ystum Taf, CF14 2JL

Ysgol y Wern

Llangrannog Road, Llanishen, CF14 5BL

Ysgol Y Berllan Deg

Circle Way East, Llanedern, CF23 9LD

Ysgol Pencae

Gillian Road, Llandaf CF5 2PZ

Ysgol Pen y Pil

Glan y Mor Road, Trowbridge, CF3 1RQ

Ysgol Mynydd Bychan

New Zeland Road, CF14 3BR

Ysgol Pen y Groes

Bryn Celyn, Pentwyn CF23 7EH

Ysgol Gwaelod y Garth

Main Road, CF15 9HT

Ysgol Treganna

Sanatorium Road, Treganna, CF11 8DG

Ysgol Pwll Coch

Lawrenny Avenue, Lecwydd CF11 8BR

Ysgol Hamadryad

Virgil Street CF11 8TF

Ysgol Nant Caerau

Glan y Nant Rd, Yr Eglwys Newydd CF14 1AP

Ysgol Coed y Gof

Beechley Drive, Pentrebane CF5 3SG

Ysgol Glan Morfa

Hinton Street, Sblott CF24 2EU

Ysgol Glan Ceubal

Colwil Road, Gabalfa CF14 2QQ

Ysgol Creigiau

Cwrt Tregarth, Creigiau, CF15 9NN

Ysgol Bro Eirwg

Ridgeway Road, Rhymni, CF3 4AB

Cyfieithu Cyflym

Cyfieithydd llawrydd ers oddeutu deng mlynedd.

David Frayling

Cyfieithydd profiadol a chymwys llawyydd (Cymraeg/Saesneg, Saesneg/Cymraeg) Diploma mewn cyfieithu.

Dai Lingual

Golygu, darlledu a chyfieithu

Cyfieithu Clir

Cwmni Cyfieithu Cymraeg yng nghanoldinas Caerdydd.

Prysg

Gwasanaeth cyfieithu, prawfddarllen a chyfieithu ar y pryd

Nerys Hurford Cyf

Gwasanaeth cyfieithu a chyfieithu ar y pryd. Safonola phrofiadol iawn

Cyfieithu Nanhyfer Translation

Cyfieithu dogfennau (Saesneg i Gymraeg; Cymraeg i Saesneg) yn mynd o nerth i nerth ers 2000.

Tiwtor Profiadol

Gwersi ieithoedd ac offerynol ar gael yn ardal Llandaf (plant ac oedolion, unigolion a grwpiau, dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg neu Saesneg).

Tiwtor Bioleg

Myfyrwraig PhD (ymchwil canser) ym Mhrifysgol Caerdydd yn cynnig gwersi tiwtora Bioleg ar gyfer TGAU, AS a Lefel A. Gwersi dros y wê ar gael. Cysylltwch am fwy o wybodaeth.

Tiwtor Mathemateg

Tiwtor Mathemateg (CA3, TGAU a Safon Uwch) Profiadol iawn a llwyddiannus. Wedi ymddeol fel Pennaeth Adran gellir trefnu gwersi ar Zoom Gwilym Wyn Roberts

Tutor Tiwtor

Athrawes cymwysedig sy’n cynnig tiwtora un i un i blant oed Ysgol Gynradd trwy gyfrwng Cymraeg a Saesneg.

Tiwtor Actio / Perfformio

Cymorth i unigolion sy’n cynnig am golegau drama/ monologau ar gyfer Eisteddfodau neu actio’n gyffredinol.

Gwersi Piano, Canu Theori

Gwersi cerdd brwdfrydig a hwyl yn Grangetown gan athrawes â 15 mlynedd o brofiad.

Tiwtor Cymraeg

Athrawes uwchradd profiadol yn cynnig gwersi Cymraeg ail iaith CA3, TGau neu Lefel A/Cymraeg i Oedolion

Tiwtor Cerddoriaeth Profiadol

Gwersi Piano gradd 1-8, Gwersi Theori gradd 1-8. Tiwtora TGAU, AS a Lefel A Cerddoriaeth

Dyfrig Thomas - Tiwtor Profiadol

yn cynnig sesiynnau ar gyfer Bioleg Lefel A a TGAU

Gwersi Telyn

Gwersi yn ardal Caerdydd i chwaraewyr o bob oedran a safon. Diploma ôl radd o’r Academi Gerdd Frenhinol, Llundain

Tegid Richards - Tiwtor

Tiwtor Cymraeg a phynciau eraill CA3/4/5 (Athro Cymraeg)

Dysgu Cymraeg Caerdydd

Rydym yn cynnig cyrsiau ar gyfer dysgwyr ar gyfer bob lefel o Gymraeg, ar gyfer siaradwyr Cmraeg sydd eisiau gwella eu hiaith a chyrsiau Cymraeg yn y Gweithle. Cyrsiau dwys, hamddenol, bloc neu arlein ar gael ar draws Caerdydd. Gweithgareddau ar gyfer dysgwyr drwy’r flwyddyn i’w helpu ymarfer eu Cymraeg.

Cwmni Ymestyn

Tiwtoriaid drwy gyfrwng Gymraeg. Yn arbenigo mewn Mathemateg a’r Gwyddonau ar gyfer Tgau a Safon A. Tiwtoriaid Llythrennedd a Rhifedd ar gyfer plant oed Cynradd. Athrawon cofrestredig profiadol.

Ann Davies - Twitor Cymraeg

Gwersi Canu a Theori

Gwersi canu ar gyfer pob oedran a safon mewn amrywiaeth o arddulliau. Hefyd gwersi theori i ddechreuwyr.

Tiwtor Mathemateg

Tiwtor profiadol Lefel A a TGAU

Blodau Tlws

Siop flodau dwyieithog ar-lein yn yr Eglwys Newydd. Cynllunudd blodau cyfoes sy’n ymfalchio drwy weithio gyda blodau tymhorol, hardd gan greu blodau ar gyfer pob achlysur yng Nghaerdydd a’r ardal.

Dethlu

Catrin ydw i ac rwy’n weinydd Gymreig sydd yn byw yng Nghaerdydd. Rwy’n gwasanaethu priodasau, angladdau a seremoniau enwi. Cymerwch gip olwg ar y wefan i weld sut allai helpu i drefnu eich dathliad delfrydol chi!

Gwenno Dafydd – Hyfforddwraig Siarad yn Gyhoeddus

Ydych chi yn teimlo’n nerfys ynglun a gneud araith ym mhriodas eich merch, mab neu ffrind gorau? Ydych chi eisiau sicrhau y byddwch chi yn gneud hyn cystal ag y gallwch chi? Gall Gwenno Dafydd eich cynorthwyo i wneud hyn.

Camera Sioned / Ffotograffiaeth

Ffotograffydd proffesiynol

Y Gerddorfa Ukulele

Sefydlwyd y Gerddorfa Ukulele yn 2013 dan arweiniad Mei Gwynedd a thrwy drefniant Menter Caerdydd. Mae'r nifer o aelodau wedi cynyddu'n flynyddol ac mae'r Gerddorfa yn mynd o nerth i nerth. Maent wedi perfformio mewn nifer o gigs lleol, yn yr Eisteddfod Genedlaethol, yng Ngŵyl Ukulele Caerdydd ac yng Ngŵyl Tafwyl. Croeso i aelodau newydd, os yn ddechreuwyr, neu yn brofiadol.

Clonc yn y Bae

Grwp sy'n cwrdd i sgwrsio mewn caffi ym Mae Caerdydd bob prynhawn Mawrth am 2.00.

Clonc yn y Cwtsh

Grwp sy'n cwrdd i sgwrsio yn Chapter ar nosweithiau Llun o 7.00yh.

Cymraeg Meetup Caerdydd/Cardiff

Criw sy'n cwrdd yn y Daffodil ar nosweithiau Mercher o 6 o'r gloch.

Grŵp Cymraeg Caerdydd

Cyfle i sgwrsio yn Gymraeg yn yr Owain Glyndwr ar nosweithiau Iau.

Pluck and Squeeze

Band ar gyfer twmpath dawns

Merched y Wawr: Y Felin

Man Cyfarfod: Eglwys Methodistaidd Kelston Road, Yr Eglwys Newydd Pryd: 7.30 3ydd nos Iau y mis

Cymdeithas Gymraeg Rhiwbeina

Cwrdd ar 3ydd nos Lun y mis yng nghapel Bethel, Rhiwbeina o fis Medi hyd fis Gorffennaf.

Tiwtor Ffrangeg/Sbaeneg

Athrawes brofiadol yn cynnig gwersi Ffrangeg/Sbaeneg TGAU/Lefel A.

Tiwtor Ffrangeg/Sbaeneg

TIWTOR FFRANGEG/SBAENEG Athrawes brofiadol yn cynnig gwersi Ffrangeg/Sbaeneg TGAU/Lefel A.

Merched Y Wawr

Cangen y Felin, Caerdydd https://www.merchedywawr.cymru/cy/eich-rhanbarth/y-de-ddwyrain/y-felin

HeatGlow

Boileri a Gwres Canolog

Nia Tyler - Cantores Proffesiynol

Ar gyfer seremonïau priodas, digwyddiadau corfforaethol ac achlysuron preifat fel cantores a/neu siaradwr cyhoeddus. Mae ei repertoire amrywiol yn cynnwys pop, soul, theatr gerdd a ffefrynnau Cymru. Mae Nia hefyd ar gael fel siaradwr cyhoeddus i rannu ei phrofiad o gael strôc yn 20 oed a’r rhwystrau a wynebir gan y rhai sy’n byw gydag anaf caffaeledig i’r ymennydd.

Cisp Multimedia

Rydym yn cwmni sydd yn darparu ystod eang o brosiectau a gweithdai yn y meysydd celfyddydau myneigiannol, amlgyfrwng a digidol, ac rydym wedi gweithio gyda sawl ysgol yng Nghaerdydd

Tiwtor Mathemateg

Myfyriwr Lefel A Mathemateg, Maths Pellach a Ffiseg yn cynnwys gwersi tiwtora Mathemateg i fyny at lefel TGAU. Cysylltwch am fwy o wybodaeth

Forefa Fit

Ydych chi eisiau dysgu sut i fod n ffit am byth? Cysylltwch gyda Efa, hyfforddwr personol yn gweithio allan o gampfa Riverside Lesiure Club yn Pengam Green, Caerdydd. Cynnig gwasanaeth unigryw i chi ac eich lefel profiad er mwyn helpu chi cyflawni eich gols fitrwydd. Yn cynning ymgynghoriad ac asesiad symyd am ddim!

Tiwtor Mathemateg

Tiwtor mathemateg lan at level TGAU. Dros 25 mlynedd o brofiad yn y maes. Byw ym Mhontcanna, Caerdydd. Hapus i teithio dros Caerdydd gyfan, a'r cyffiniau.

Athro Gitar profiadol

Dros 10 mlynedd o brofiad o ddysgu, gyda 15 mlynedd o brofiad fel cerddor. Wedi chwarae mewn bandiau led-led y byd. Gwersi ar gyfer pobl sy'n hollol newydd i'r offeryn, neu i bobl sydd angen cymorth gydag arholiadau perfformio TGAU a Lefel A. Arbenigo mewn roc a phop, ond yn gymwys mewn gitâr acwstig. Gwersi hefyd ar gael ar-lein.

Clwb Tenis Yr Eglwys Newydd

Clwb cymunedol gydag ystafell adloniant a bar sydd yn dal hyd at 80 person. Mae'r clwb ar gael i aelodau a'r cyhoedd ar gyfer partion, cyngherddau, cyrsiau, cyfarfodydd busnes a safle ffilmio. Ni'n gallu cynnig cymorth trefnu a staff bar sydd yn siarad cymraeg.

Elusen Seiclo Cynhwysol Pedal Power

Gyda safleoedd ym Mhontcanna a Bae Caerdydd, rydym yn llogi beiciau a thrïcs safonol ac addasol ar gyfer pob oedran a gallu, ac mae gennym hefyd e-feiciau, ochr wrth ochr, seddi plant a thyniadau fel y gall teuluoedd cyfan feicio

Floriasta Cymru

Trin a threfnu blodau ar gyfer pob math o achlysuron yn cynnwys priodasau, angladdau, partion, dathlu, diolch a mwy. Rydyn ni hefyd yn cynnig pecyn corfforaethol i gwmniau lleol i greu'r argraff gywir i'ch busnes a'ch cwsmeriaid. Yn ogystal medrwn drefnu pecyn cynaliadwy i'r rhai ohonoch sydd yn cadw llygad a'r eu hol traed carbon ac yn caru'r blaned.

No Matches

EISIAU HYSBYSEBU EICH BUSNES NEU GWMNI?

Llenwch y ffurflen hon i wneud cais!