Os ydych yn cael trafferth yn talu ar ffôn symudol neu dabled, ceisiwch ar gliniadir yn lle.

Chwilio am gyfle i siarad Cymraeg?

Pris: Am Ddim

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion rhai o'r sesiynau anffurfiol i siaradwyr Cymraeg o bob lefel sy'n cael eu cynnal yng Nghaerdydd.

Os ydych chi'n rhedeg grŵp nad yw'n cael ei gynnwys yma – cysylltwch!  Rydym yn ymdrechu i gadw'r wybodaeth yn gyfredol felly plis gadewch wybod os bydd manylion y sesiynau'n newid.  (Cyswllt: Rachel)

 

DYDD LLUN

Criw'r Village Inn, Pentwyn, CF23 8AJ -10.30yb - Cyfle i siaradwyr Cymraeg o bob gallu sgwrsio ac ymarfer eu Cymraeg.

 

Clonc Bore Llun. Yr Awr Hapus. Yn cwrdd yn nhafarn yr Hollybush, Coryton / yr Eglwys Newydd rhwng 10.45 a 11.45 ac weithiau ar Zoom rhwng 10.45 a 11.25.

Cysylltwch ag Eirian neu, @GwilymDafydd ar X am fwy o fanylion.

 

Clonc yn y Cwtsh

Criw hwyliog sy'n cwrdd i sgwrsio yn Chapter ar nosweithiau Llun o 7.00yh. Croeso i bawb. Os ydych chi'n meddwl dod am y tro cyntaf, cysylltwch â Rwth - Clonc yn y Cwtsh

 

DYDD MAWRTH

Grŵp sgwrsio anffurfiol sy'n cwrdd yng nghaffi Castell Caerdydd. 10.30-11.30yb. I ymuno: Rachel

Clonc yn y Bae

Cyfle i ymarfer siarad Cymraeg mewn awyrgylch gyfeillgar ac anffurfiol yng nghwmni Mair a'r criw. Mae'r grŵp yn cwrdd mewn caffi ym Mae Caerdydd am 2.00 y prynhawn. Cysylltwch â Rachel i gael manylion cyswllt Mair, y trefnydd.

 

DYDD MERCHER

Grŵp Darllen Cant a Mil – 1.30-3.15yp bob dydd Mercher yng Nghaffi One2Two, Whitchurch Road, CF14 3JN.

Am fwy o fanylion: 029 2021 2474 neu Jo

Cymraeg Meetup Caerdydd/Cardiff   Meetup Caerdydd

Os ydych chi'n chwilio am gyfle i siarad Cymraeg, beth am fentro i Zero Degrees, Stryd Westgate ar nosweithiau Mercher rhwng 6.00 a 9.00yh. Mae croeso i siaradwyr rhugl a siaradwyr newydd fel ei gilydd. A fwy o wybodaeth, ymunwch â'r grŵp preifat ar Facebook. Chwiliwch am Cymraeg Meetup Caerdydd/Cardiff.

 

DYDD IAU

Pear Tree, Heol Wellfield, CF24 3PE - Croeso i bawb sy'n siarad Cymraeg neu'n dysgu.  11:00yb.

Clonc yng Nghastell Caerdydd rhwng 1.00 a 2.00 y prynhawn. Croeso i bawb ymuno â ni am sgwrs.  Cysylltwch ag Eirian neu @GwilymDafydd ar X am fwy o fanylion.

Grŵp Cymraeg Caerdydd  Grwp Cymraeg Caerdydd

Ymunwch â Grŵp Cymraeg Caerdydd | Welsh Language Group Cardiff i glywed am ddigwyddiadau ar gyfer siaradwyr Cymraeg a dysgwyr ar nosweithiau Iau yn nhafarn yr Owain Glyndŵr.  Ymhlith pethau eraill, mae'r criw yn trefnu 'Noson Dsygwyr Cymraeg' sy'n addas ar gyfer dechreuwyr.  

 

DYDD GWENER

Brecwast Cymraeg Cant a Mil, bob dydd Gwener

9:00-10:00yb yn Wildflower Kitchen, Whitchurch Rd, CF14 3LX.

Am fwy o fanylion: 029 2021 2474 neu Jo

 

Bore Coffi Misol i Ddysgwyr ar Zoom wedi'i drefnu gan Menter Caerdydd a Dysgu Cymraeg Caerdydd.  I ymuno: Rachel

 

DYDD SADWRN

Clwb Gwylio Adar Misol - bore Sadwrn cyntaf y mis. Cwrdd ger Canolfan y Wardeniaid, Fferm y Fforest gyda theithiau i fannau eraill o bryd i'w gilydd. Cwrdd am 10.15 yn yr haf ond am 10.30 yn yr hydref a'r gaeaf. Am fanylion pellach, cysylltwch ag Eirian

 

Mae Dysgu Cymraeg Caerdydd yn trefnu llu o weithgareddau ar gyfer y rhai sy'n dilyn cyrsiau swyddogol. Mae'r rhain yn cynnwys sesiynau sgwrsio wyneb yn wyneb ac ar Zoom; Peint a Sgwrs unwaith y mis yn y Daffodil, Windsor Place; taith gerdded yng Nghaerdydd un dydd Gwener y mis; Sesiwn Hanes Cymru fisol a Chlwb Cwrw misol yn yr Albany, Donald St, y Rhath.

 Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Gwenllian Willis: Gwenllian

 

Cofiwch hefyd am dudalen Calendr Caerdydd sy'n cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol am ddigwyddiadau Cymraeg yng Nghaerdydd.

Sgwrs y Mis: Mawrth (Zoom)

Sgwrs Zoom yng nghwmni gwestai gwadd.

Pris: Am Ddim

Siaradwyr Newydd - Prynhawn i'r Teulu yn yr Amgueddfa

Gweithgareddau i ddysgwyr a'u teuluoedd ifanc

Pris: Am Ddim

Bore i Ddysgwyr - Sain Ffagan (Iau, 7 Mawrth)

Dewch i sgwrsio a dysgu am ein nawddsant, Dewi.

 

Pris: Am Ddim

Cwlwm Busnes Caerdydd 7/3/24

Brecwast Rhwydweithio

Da Coffi, Un Sgwâr Canolog, CF10 1FS.

Rhaid archebu lle o flaen llaw - nifer cyfyngedig o lefydd.

Pris: £12

Laffwyl Mawrth 2024

Yng nghwmni Aled Richards bydd Noel James, Priya Hall, Leila Navabi a Dai Rhys Towler! Siawns am laff!

Pris: £8

Ymweliad: Amgueddfa Cymru, Caerdydd

Taith y tu ôl i'r llenni gyda churaduron hanes naturiol.

Pris: Am Ddim

Cwrs Hel Achau

6 sesiwn yn Hyb Rhiwbeina yn cynnig cyngor am sut i fynd ati i hel eich achau.

12:00-13:00 - dyddiau Mercher o 21 Chwefror

Pris: £30

Gwnio a Tecstiliau Gwanwyn 24 - LLAWN

Cwrs 6 wythnos lle byddwch yn creu a dysgu wrth wnio tecstiliau gyda pheiriant.

Croeso i chi ddod â'ch peiriant eich hun, ond bydd rhai ar gael i'w benthyg os byddwch angen.

Addas i bob lefel sgiliau - dechreuwyr neu brofiadol.

Nifer cyfyngedig o lefydd ar gael. 

Pris: £60

Mewn Tiwn 2024

Cyngherddau Cymunedol

Pris: Am Ddim

Sgwrs y Mis: Ionawr - Ebrill 2024 (Zoom)

Sgyrsiau misol yng nghwmni siaradwyr gwadd.

Am ddim.

Pris: Am Ddim

Y Gerddorfa Ukulele Gwanwyn 2024

Dewch i ymuno yn yr hwyl gyda Mei Gwynedd a'r Gerddorfa Ukulele.

Addas i chwaraewyr o bob lefel.

Pris: £80

Ioga Gwanwyn 2024

Dewch i ymuno gyda Efa Dafydd yn ein sesiynau Ioga wythnosol.

Cyfle i ddysgu techneg anadlu, gwella ystwythder a datblygu cryfder.

Pris: £50

Pilates Gwanwyn 2024 - LLAWN

Am wella hyblygrwydd ac ystwyther? Dewch i ymuno gyda Mari-Wyn yn ein sesiynau Pilates wythnosol.

Mae Pilates yn ddull o ymarfer corff sy'n cynnwys hyblygrwydd effaith isel a chryfder cyhyrol, ac yn addas i bob oed a lefel ffitrwydd.

Nifer cyfyngedig o lefydd. LLAWN!

Pris: £55

Hanes Cerdded yng Nghymru

Tair sgwrs yn seiliedig ar gynnwys llyfr Andrew Green, eto i'w gyhoeddi, fydd yn dwyn y teitl 'Voices on the path: a history of walking in Wales'.

Mae'r gyfrol yn cwmpasu pob agwedd ar gerdded trwy'r oesoedd, o gynhanes hyd heddiw.

Pris: £10

Chwilio am gyfle i siarad Cymraeg?

Cliciwch yma i weld manylion rhai o'r grwpiau anffurfiol yng Nghaerdydd ar gyfer y rhai sydd am gwrdd i sgwrsio yn y Gymraeg. Mae'r rhan fwyaf yn addas ar gyfer dysgwyr a siaradwyr rhugl.

Pris: Am Ddim

Bore Coffi i Ddysgwyr ar Zoom

Sesiwn ar y cyd â Dysgu Cymraeg Caerdydd.

Sesiwn nesaf: Bore Gwener, 22 Mawrth (yn gynt yn y mis i osgoi dydd Gwener y Groglith)

Pris: Am Ddim

Sbaeneg (Canolradd - ZOOM)

Parhad o'r cwrs Canolradd ar Zoom.

Pris: £24

Tai Chi (Hyb Rhydypennau)

Dosbarth Tai Chi - yn addas ar gyfer oedolion o bob oed

UN LLE AR GAEL

 

Pris: £36

Ffitrwydd gyda Ffrinidau - 75+ oed

Sesiynau ffitrwydd wedi’u teilwra ar gyfer y rhai dros 75 oed.

Cysylltwch am fwy o wybodaeth.

Pris: Am Ddim